Jun
23
2018

ESP – ENG

La revetlla de Sant Joan

Sant Joan és una d’aquestes festes tan suggerents d’origen pagà, atàviques i amb el foc purificador com a símbol central. Es celebra des de l’antiguitat a moltes cultures al món: commemorem el Solstici d’estiula nit més curta de l’any, quan el sol arriba al seu punt més alt-.

La nit del 23 al 24 de juny, Sitges celebra la revetlla amb danses al voltant de les fogueres, que cremaràn simbòlicament tot lo vell per donar entrada a lo nou.

TRADICIONS

Existeixen nombrosos rituals i tradicions, com saltar per sobre de la –petita– foguera (amb precaució, si us plau!) per purificar-se o els banys curatius de mitjanit al mar, rius o qualsevol indret amb aigua a la natura.

A Catalunya trobareu els tradicionals dolços d’aquesta data: la Coca de Sant Joan, una massa al forn amb fruita confitada i crema (la seva varietat més tradicional), tot regat amb una copeta de cava (si s’escau).

Disfruteu-la!

ORÍGENS I RITUALS MÀGICS

És una nit màgica que celebra el Solstici d’Estiu (21 de juny) des de la prehistòria -el període de Litha, segons la tradició celta-. Però l’Església Catòlica el va moure 2 dies per a fer-lo coincidir amb la naixement de Sant Joan Baptista.

En qualsevol cas, aquests dies són dates propícies per a tot tipus de rituals de fertilitat, amorosos i curatius: cal aprofitar l’influx benèfic del sol i el foc!.
La tradició diu d’acomiadar al sol en el seu ocàs aquest dia des d’un lloc elevat.

La dolça Lluna de Mel

La primera lluna plena al juny –boreal– se li va dir antany Lluna de Mel, per ser la més propícia per recollir la mel a les arnes. Al maig es celebrava la unió –sexual– dels déus (festa pagana de Beltane), i per no competir amb ells, es passava la unió de la gent corrent al mes de juny.

Era tradicional oferir mel als nuvis per propiciar la fertilitat. Avui, ja no es recorda, però es segueix considerant el juny el mes dels casaments, i s’ha mantingut aquest dolç nom per al viatge romàntic.

Alguns rituals i costums a Catalunya per Sant Joan:

 • Prendre mel o preparar receptes amb aquest ingredient
 • Degustar la coca de Sant Joan, en qualsevol de les seves varietats, acompanyat d’una copa de cava
 • Encendre pirotècnia i focs artificials a qualsevol lloc SEGUR. Per als nens és una nit especial i única
 • Dansar al voltant d’una foguera. Saltar sobre les flames sol o en parella, per assegurar fertilitat, amor i abundància
 • Escriure en un paper allò que es desitja allunyar de les nostres vides, llegir-lo en silenci o veu alta i llançar-lo al foc, perquè desaparegui
 • Donar-se un bany purificador al mar o a qualsevol lloc aquàtic a la natura. Garantia de benestar físic i mental, segons diuen. Hi ha la dita: «Bany de Sant Joan, salut tot l’any«

+ Més informació: Per què la nit de Sant Joan està carregada de màgia?

I QUE ES FA A SITGES?

El Sant Joan a Sitges es viu de forma variada, amb festes en bars i restaurants, al carrer, a les platges… qualsevol lloc ens pot sorprendre amb un envelat i una revetlla. En qualsevol cas, és una nit per viure intensament!

+ Més informació: ACTES I REVETLLES A SITGES


La verbena de San Juan

San Juan es una de esas fiestas tan sugerentes de origen pagano, atávicas y con el fuego purificador como símbolo central. Se celebra desde la antigüedad en muchas culturas del mundo: se conmemora el Solsticio de verano -la noche más corta del año, cuando el sol llega a su punto más alto-.

La noche del 23 al 24 de Junio, Sitges celebra la verbena con danzas alrededor de la hoguera, que quemará simbólicamente todo lo viejo para dar entrada a lo nuevo.

TRADICIONES

Existen numerosos rituales y tradiciones, como saltar por encima de la –pequeña– hoguera (¡con precaución, por favor!) para purificarse o baños curativos de medianoche en el mar, ríos o cualquier lugar con agua en la naturaleza.

En Catalunya encontrará los tradicionales dulces de esta fecha: la Coca de Sant Joan, una masa horneada con fruta confitada y crema (su variedad más tradicional), todo «regado» con una copita de de cava (si conviene).

¡Disfrutarla!

ORÍGENES Y RITUALES MÁGICOS

Es una noche mágica que celebra el Solsticio de Verano (21 de junio) desde la prehistoria -el periodo de Litha, según la tradición celta-. Pero la Iglesia Católica lo movió 2 días para hacerlo coincidir con la nacimiento de San Juan Bautista.

En cualquier caso, esos días son fechas propicias para todo tipo de rituales de fertilidad, amorosos y curativos: ¡hay que aprovechar el influjo benéfico del sol y el fuego!.

Es tradición despedir al sol en su ocaso ese día desde un lugar elevado.

La dulce Luna de Miel

La primera luna llena en junio –boreal– se le llamó antaño Luna de Miel, por ser la más propicia para recoger la miel en las colmenas. En mayo se celebraba la unión –sexual– de los dioses (fiesta pagana de Beltane) y para no competir con ellos se pasaba la unión de la gente corriente a junio.

Era tradicional dar miel a los recién casados para propiciar la fertilidad. Hoy en día, ya no se recuerda, pero se sigue considerando a junio el mes de la bodas, y se ha mantenido este dulce nombre para el viaje romántico.

Algunos rituales o costumbres en Catalunya para San Juan

 • Tomar miel o preparar recetas con este ingrediente
 • Degustar la coca de San Juan, en cualquiera de sus variedades, acompañado de una copa de cava
 • Encender pirotecnia y fuegos artificiales en cualquier lugar SEGURO. Para los niños es una noche especial y única
 • Danzar alrededor de una hoguera. Saltar sobre las llamas solo o en pareja, para asegurar fertilidad, amor y abundancia
 • Escribir en un papel aquello que se desea alejar de nuestras vidas, leerlo en silencio o voz alta y lanzarlo al fuego, para que desaparezca
 • Darse un baño purificador en el mar o en cualquier lugar acuático en la naturaleza. Garantía de bienestar físico y mental, según dicen. Existe el dicho : «Bany de Sant Joan, salut tot l’any» (baño de San Juan, salud todo el año)

+ Más información: ¿Por qué la noche de San Juan está cargada de magia?

¿Y QUE SE HACE EN SITGES?

El San Juan en Sitges se vive de forma variada, con fiestas en bares y restaurantes, en la calle, en las playas… cualquier lugar puede sorprendernos con un envelado y una verbena. En cualquier caso, ¡es noche de vivir intensamente!

+ Más información: ACTOS Y VERBENAS EN SITGES


Sant Joan festival

Sant Joan (Saint John’s Eve) is one of those festivals so suggestive of pagan origin, atavistic and with purifying fire as a central symbol. It is celebrated since ancient times in many cultures of the world: the Summer solstice is commemorated -the shortest night of the year, when the sun reaches its highest point-.

On the night of 23 to 24 June, Sitges celebrates the party with dances around the bonfire, which will symbolically burn all the old to give entry to the new.

TRADITIONS

There are numerous rituals and traditions, such as jumping over the –small– bonfire (with caution, please!) to purify or healing midnight baths in the sea, rivers or any place with water in nature.

In Catalunya you will find the traditional sweets of these dates: Coca de Sant Joan, a baked dough with candied fruit and cream (its most traditional variety), all «regat» (watered) with a glass of cava (if you like).

Enjoy!

ORIGINS AND MAGIC RITUALS

Is a magical night: the Summer Solstice (June 21) is celebrated from prehistory -the Litha period, according to the Celtic tradition-. But the Catholic Church moved it 2 days to make it coincide with the birth of San Juan Bautista.

In any case, those days are auspicious dates for all kinds of fertility rituals, loving and healing: we must take advantage of the beneficial influence of the sun and fire!. It is tradition to dismiss the sun at sunset that day from a high place.

Sweet Honey moon

The first full moon in June –boreal– was once called Honey Moon, because it is the most propitious to collect honey in the hives. In May the union –sexual– of the gods was celebrated (Beltane’s pagan feast) and, in order not to compete with them, the union of ordinary people was passed to June.

It was traditional to give honey to the newlyweds to promote fertility. Nowadays, it is no longer remembered, but June is still considered the month of the wedding, and this sweet name has been kept for the romantic trip.

Some rituals or customs in Catalonia for Sant Joan

 • Take honey or prepare recipes with this ingredient
 • Taste the coca of Sant Joan, in any of its varieties, accompanied by a glass of cava
 • Fire pyrotechnics and fireworks in any place SAFE. For children it is a special and unique night
 • Dance around a bonfire. Jump over fire (or embers) alone or in pairs, to ensure fertility, love and abundance
 • Write on a piece of paper what you want to get away from our lives, read it silently or loudly and throw it into the fire, so that it disappears
 • Take a purifying bath in the sea or in any aquatic place in nature. Guarantee of physical and mental wellbeing, they say. There is the saying: «Bany de Sant Joan, salut tot l’any» (bath of Sant Joan, health all year)

+ More information: Why the night of San Juan is full of magic?

AND WHAT IS DONE IN SITGES?

The Sant Joan in Sitges is lived in a varied way, with parties in bars and restaurants, in the street, on the beaches… any place can surprise us with an enamel and a verbena. In any case, it’s night to live intensely!

+ More information: ACTS AND VERBENAS IN SITGES

#Sitges #Barcelona #SanJuan #SantJoan

+:

Ajuntament de Sitges: Feu la Festa amb seguretat

Història de Sant Joan, via @sapienscat


¿Tienes pensado visitarnos?

Estaremos encantados de alojarte en nuestra casa. 

•Reservar•Reserves•Book•
Detalles y condiciones de reserva

Tagged: Sant Joan, San Juan, Verbena, Festival

Deja un comentario